Kaya Grubu

POLİTİKALARIMIZ

Kaya Grubu, müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, ISO 9001:2000 standardının gereklerine uygun olarak oluşturduğu yazılı “Kalite Yönetim Sistemi”ni uygulamaktadır.

Bu kapsamda Kaya Grubu’nun uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

 • Grubun amaçlarıyla tutarlı hedefler belirlenmesi
 • Müşterilerinin tüm gereksinim ve beklentilerinin karşılanması
 • Dünyadaki sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi
 • Ürün ve hizmetlerde kalite ve maliyetlerin sürekli iyileştirilmesi
 • Çalışanlarına toplam kalite bilincini artırmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi
 • Tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronların toplam kalite bilincinin geliştirilmesi
 • Kalite Departmanı tarafından Kalite Yönetim Sistemi’nin en iyi şekilde uygulanması
 • Çalışanların kaliteyi arttıracak yeni projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edilerek desteklenmesi
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmelerin sürekli kılınması
Kaya Grubu, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla “İş, Güvenlik, Yaşam” konseptini şirket politikası olarak benimsemiştir.

Bu amaçla kurulan OHSAS 18001 standardı gereklerini karşılayan yazılı “İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır. Sağlık ve güvenliği tehdit edici saptanan tüm riskler, bu sistem içinde yönetilmektedir.

Bu kapsamda Kaya Grubu’nun uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi
 • Tüm faaliyetlerde yasal gerekliliklere uyulması
 • Her türlü kazanın raporlanarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansının görünür kılınması
 • Yürütülen tüm projelerde sıfır kayda değer kaza hedefini yerine getirecek proaktif ve reaktif önlemlerin alınması
 • Maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda çalışanların bilgilendirilmesi, ihtiyaç duydukları eğitimleri almalarının sağlanması
 • Çalışanlara ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımların sağlanması ve kullanımı konusunda çalışanların bilinçlendirilmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenerek, bilgi alışverişinde bulunulması
Kaya Grubu, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek amacıyla ISO 14001 standardı gereklerine uygun, yazılı bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturmuştur ve işletmektedir.

Bu kapsamda Kaya Grubu’nun uymayı taahhüt ettiği ilkeler şöyledir:

 • Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uyulması
 • Çevre performansının sürekli iyileştirilerek geliştirilmesi
 • Çevrenin korunması ve doğal kaynakların verimli kullanımı
 • Üretim faaliyetleri sonucu oluşan katı ve tehlikeli atıkların kontrol altında tutulması
 • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin korunmasının ön planda tutulması
 • Çalışanları ve görevlendirdiği taşeronlarını çevre konusunda bilinçlendirerek gerekli eğitimleri almalarının sağlanması
 • Çevreye verilecek zararın en aza indirebilmesi için gerekli proaktif ve reaktif önlemlerin alınması
 • Uygulanacak sistem ve yöntemler ile çevreyi olumsuz etkileyebilecek risklerin azaltılması ve olası kirliliğin yayılmasının önlenmesi
 • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ileoluşturulacak her türlü işbirliğinin desteklenerek, bilgi alışverişinde bulunulması
KAYA, müşteri memnuniyetinin, ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğini sağlamak, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirebilmek ve temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları gereklerine uygun, yazılı bir “Entegre Yönetim Sistemi” oluşturmuştur ve işletmektedir.

Bu kapsamda KAYA;
 • Firmamızın amaçlarıyla tutarlı hedefler ve programlar belirlemeyi,
 • Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için amaç ve programlara gerekli desteği, kaynakları ve yönetimin katılımını sağlamayı,
 • Tüm faaliyetlerinde yasal gerekliliklere uymayı,
 • Müşterilerinin gereksinim ve beklentilerini ön planda tutmayı,
 • Dünyada sektöründeki gelişmeleri yakından takip etmeyi,
 • Ürün ve hizmetlerinin kalitesini, maliyetini devamlı iyileştirmeyi,
 • Çalışanlarında toplam kalite bilincini yerleştirmek, maruz kalabilecekleri tehlikeler konusunda bilgilendirmeyi sağlamak, çevre bilincinin aşılanması amacıyla gerekli eğitimleri almalarını sağlamayı,
 • Çalışanlarını, kaliteyi arttıracak, çevre ve iş sağlığı güvenliği risklerini azaltacak projeler geliştirmeleri konusunda teşvik edip onları desteklemeyi,
 • Çalışanlarının yanı sıra, tedarikçi ve görevlendirdiği taşeronlar arasında toplam kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirecek şekilde hareket etmeyi,
 • Oluşturduğu Entegre yönetim sistemidepartmanıylaKalite, Çevre ve İSG sistemlerinin performanslarını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Düzeltici ve önleyici faaliyetlerle iyileştirme ve geliştirmeleri sürekli kılmayı
 • Çevreyi korumayı ve doğal kaynakları verimli kullanmayı ve faaliyetleri sonucu oluşan atıkları kontrol altında tutmayı,
 • Yeni yatırım ve faaliyetlerin seçiminde çevrenin ve iş sağlığının korunmasını ön planda tutmayı,
 • Gerçekleştirdiği projelerde çevreye vereceği zararı en aza indirebilmek ve sıfır kayda değer kaza hedeflerini yerine getirecekiçin gerekli proaktif ve reaktif önlemleri almayı,
 • Uygulayacağı sistemler ve yöntemler ile çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek riskleri azaltmayı ve olası kirliliği önlemeyi,
 • Çevrenin korunması konusunda komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı
 • Her türlü kazayı raporlayarak İş Sağlığı ve Güvenliği performansını görünür kılmayı,
 • Çalışanlarımıza ihtiyaçları olan kişisel koruyucu donanımları sağlamayı ve kullanımı konusunda onları bilinçlendirmeyi,
 • Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler; kısaca tüm ilgili taraflar ile oluşturulacak her türlü işbirliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı taahhüt eder.


Önceliğimiz tüm anlamlarıyla kalitedir. Kalite bizim için müşterilerimizin beklentilerini karşılarken hizmet verdiğimiz alanlarda dünyada belirlenmiş olan kalite standartlarının gereklerini de yerine getirmektir.
KAYA, 89/686/EEC kalite sistem belgesini alarak üretim kalite standardını uluslar arası kabul edilirlik seviyesine ulaştırmıştır. Ürün CE sertifikalarının yanı sıra, tasarım tescil belgeleri, tip onay sertifikaları, TSE belgeleri, imalata yeterlilik belgeleri, NATO standartları uygunluk belgeleri, Uluslar arası Dağcılık Federasyonu (UIAA) belgelerini alarak ürün kalitesini birçok alanda sertifikalandırmıştır.Kalite politikamız doğrultusunda, iç ve dış pazara yüksek kalitede ürün ve hizmet arz ederek sağladığımız “güven” imajımızın sürekliliğini sağlamak KAYA ekibi olarak vazgeçilmez önceliğimizdir.

Müşterilerimizin beklentilerinin her zaman karşılanacağı güvencemiz altındadır.

KAYA, zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için çevreye verilebilecek zararı asla göz ardı etmez. Faaliyetlerinin izin verdiği ölçüde doğayla dost, hammadde, malzeme ve enerji kaynaklarını tercih eder.KAYA, tedarikçi ve işbirlikçilerinden de bu yönetim sistemine uygun hareket etmelerini talep eder. Bu anlayışa sahip yüklenicilerle çalışmada azami gayreti gösterir.

Gelecek nesillere daha iyi yaşam kalitesi sağlayacak bir çevre bırakmak hepimizin görevidir. Buradan yola çıkarak, çalışanlarımızın da benimsediği, gönüllü olarak katıldıkları, yaşayan bir “Çevre Kültürü” oluşturmak en önemli amaçlarımızdandır.

KAYA, yürüttüğü tüm faaliyetlerde, temel insan haklarından yola çıkarak; sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve çalışanlarının fiziksel, sosyal sağlıklarını korumak amacıyla, şirket politikası olarak benimsediği “İş, Güvenlik, Yaşam” konsepti altında, OHSAS 18001 standardı gereklerini karşılayan, yazılı bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi kurmuştur ve işletmektedir. “Sağlık ve Güvenliği” tehdit edici saptanan tüm riskler, bu sistem içinde yönetilmektedir.

Günümüzde, yüksek kalite seviyesine; güvenebileceği, buna ulaşmaya istekli çalışanlarla ulaşabileceğinin farkında olan KAYA, onların fiziksel ve sosyal sağlıklarıyla ve bunun sağlanabileceği uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasıyla yakından ilgilenir. Yeni yatırım ve faaliyetlerinde, sağlık ve güvenliğin gereklerini dikkate alır. Zaman kazanmak veya maliyet azaltmak için çalışanlarının sağlığından ve güvenliğinden asla ödün vermez.
KAYA, tedarikçilerinden ve işbirlikçilerinden de bu yönetim sistemine uygun hareket etmelerini talep eder. Bu anlayışa sahip yüklenicilerle çalışmada azami gayreti gösterir.

Çalışanlarımızın da benimsediği, gönüllü olarak katıldıkları, yaşayan bir “İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü” oluşturmak en önemli amaçlarımızdandır.

Ali KAYA
Genel Müdür
Top